Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a TravelOrigo általi adatkezelés megkezdése előtt Ön (mint a TravelOrigo Ügyfele, leendő ügyfele, más érintett) tájékozódhasson róla, hogy TravelOrigo az Ön adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.
Amennyiben Ön valamely online feliratkozó formanyomtatványunk elfogadása kapcsán jutott ezen oldalra, úgy amennyiben kizárólag TravelOrigo reklám- és marketing tevékenységével összefüggő adatkezelési tevékenységének részletei érdeklik, úgy kérjük a jelen Tájékoztató 11. fejezetének reklám- és marketing tevékenységét bemutató részét tanulmányozza, vagy kattintson ide.


A Tájékoztató tartalma

 

 1. Alapelvek
 2. Jogalapok
 3. Adatkezelési célok
 4. A kezelt adatok köre
 5. Adatok forrása, felvétele és tárolása
 6. Az adatok felhasználása és feldolgozása
 7. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás
 8. Az érintettek jogai
 9. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések
 10. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok
 11. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések
 12. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak
 13. A TravelOrigo tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok
 14. melléklet: A TravelOrigo csoporttagjai
 15. mellékelt: A megőrzési idők összefoglaló táblázata


Ha az összefoglaló szakaszok elolvasása után további részletekre kíváncsi az adott témával kapcsolatban, kérjük, kattintson ezekre a linkekre: "Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide."


Jelen Tájékoztató határozza meg a TravelOrigo adatkezelési tevékenységére vonatkozó legfontosabb szabályokat az Ügyfelek és egyéb érintettek személyes adatainak kezelése kapcsán. A TravelOrigo Általános Üzleti Feltételeiben, illetve az egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szerződési feltételek, valamint az egyedi szerződések és a hozzájuk kapcsolódó nyilatkozatok főszabályként csak visszautalnak a jelen Tájékoztatóban foglaltakra, illetve, ha az az adott TravelOrigos termék vagy szolgáltatás sajátosságai miatt szükséges, esetileg eltérhetnek azoktól.
A TravelOrigo bármikor jogosult a jelen Tájékoztató tartalmát külön értesítés nélkül egyoldalúan megváltoztatni. Ezen módosításra az ÁÜF 10. Fejezetében foglaltak nem irányadók. A hatályos, valamint a módosított Tájékoztatók a TravelOrigo honlapján elérhetők.


1. TravelOrigo adatkezelésének alapelvei

 

A TravelOrigo a személyes adatok kezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, ezek a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság elve. Ezen elvek a konkrét, kézzel fogható jogszabályi előírások felett és mellett érvényesülnek, úgy kell értelmezni tehát az írott jogot, hogy az ezen elvekkel összhangban legyen és amennyiben nincs konkrét jogszabályi előírás, ezek alkalmasak a hézagok kitöltésére és önmagunkban is érvényesülnek.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.


2. Az adatkezelés jogalapjai

 

A TravelOrigo személyes adatokat csak a mindenkor hatályos és az általa végzett tevékenységekre irányadó jogszabályokban meghatározott felhatalmazások keretei között kezel az Ügyfeleiről, más érintettekről.
Ezen személyek adatai alapvetően négyféle okból kerülhetnek a TravelOrigo birtokába:

 • ha az az Ügyfél és a TravelOrigo közötti szerződés előkészítésével, létrehozásával, fenntartásával vagy esetleges megszűntetésével függ össze (összefoglalóan ún. szerződéses jogalap), vagy
 • ha az adatkezelést jogszabály rendeli el, vagy
 • ha az az ún. érdekmérlegelés alapján lehetséges, illetve
 • ha az az érintett hozzájárulását adta ehhez.

A TravelOrigo által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő adatkezelések általában vegyes jogalapúak, azaz egyaránt tartalmaznak szerződéses kapcsolatra jellemző, jogszabályi, valamint érdekmérlegeléses és az Ügyfél, illetve az egyéb érintettek hozzájárulásán alapuló adatkezelési felhatalmazásokat.
A TravelOrigo törekszik rá, hogy az Ügyfél és a TravelOrigo közötti szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok, illetve a jelen Tájékoztató tartalmazzanak minden olyan lényeges információt, amely alapján az érintett megfelelő döntést képes hozni, hogy TravelOrigora bízza-e adatai kezelését.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.


3. Az adatkezelés céljai

 

A TravelOrigos adatkezelés elsődleges célja az Ügyféllel kötött vagy az érintettel megkötendő szerződés alapján a TravelOrigo által nyújtott Turisztikai-, vagy kiegészítő szolgáltatás, illetőleg a TravelOrigo csoporttag tevékenységével kapcsolatos egyéb szolgáltatás teljesítése, továbbá – amennyiben ezek relevánsak – a TravelOrigo tevékenységére irányadó jogszabályi rendelkezések alapján, az ezen jogszabályon alapuló adatkezelések teljesítése.

A TravelOrigo kizárólag az általa folytatott tevékenységre irányadó szerződésekben és a tevékenységére irányadó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, az ott meghatározott célokra használja fel a felvett, illetve átadott, illetőleg bármilyen módon a TravelOrigo rendelkezésére bocsátott vagy tudomására hozott – ideértve az érintettnek a TravelOrigohoz benyújtott dokumentumokon, szerződéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá különösen más adatkezelőtől átvett vagy bármely egyéb formában a TravelOrigo számára hozzáférhetővé tett – adatokat.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

4. A kezelt adatok köre

 

Azt, hogy Ügyfelekről és egyéb érintettekről a TravelOrigo milyen adatokat kezel, az határozza meg, hogy:

 • az érintett milyen kapcsolatban áll a TravelOrigoval (lásd erről az Ügyfél, közreműködő, egyéb érintett és leendő ügyfelek fogalmának meghatározását),
 • illetve, hogy mint Ügyfél, milyen Turisztikai és kiegészítő Turisztikai szolgáltatási tevékenységre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó szerződést kötött a TravelOrigoval,
 • valamint, hogy mi az adatkezelés, az adatok felvételének célja.

A TravelOrigo által használt szerződések, az adott szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatok, valamint a szolgáltatás igénylésére vonatkozó nyomtatványok tartalmazzák a TravelOrigo által kezelt adatkörök pontos meghatározását.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

5. Az adatok forrása, felvétele és tárolása

 

Az Ügyfelekre vagy egyéb érintettekre vonatkozó adatok két módon kerülhetnek a TravelOrigo birtokába, elsődlegesen közvetlenül az Ügyfelektől, illetve érintettektől történő adatfelvétellel, másrészről más adatkezelőktől történő adatátvétel révén. TravelOrigo az adatok biztonságos tárolásáról minden esetben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, a turisztikai szektorra előírt szigorú szabályok megtartásával és a megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével zárt rendszereiben gondoskodik.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

6. Az adatok felhasználása és feldolgozása

 

A TravelOrigo az érintettek személyes adatait kizárólag az Ügyfelekkel vagy egyéb érintettekkel megkötött szerződésekben, valamint a tevékenységére irányadó jogszabályokban, valamint az adatfelvételkor meghatározott célból – illetve adatátvétel esetén, az ott jelzett célból – használja fel a Tájékoztatóban foglalt keretek között. A TravelOrigo jogosult a birtokában lévő adatok teljes életciklusa alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

7. Adattovábbítás és hatósági adatszolgáltatás

 

A személyes adatot a TravelOrigo akkor továbbít, ha ahhoz az Ügyfél vagy egyéb érintett hozzájárult, vagy az Ügyféllel megkötött szerződés, illetve jogszabály azt megengedi, vagy ahhoz a TravelOrigonak vagy az adattovábbítással érintett harmadik félnek jogos érdeke fűződik.
TravelOrigo Titoknak, vagy üzleti titoknak minősülő adatok, információk harmadik személy részére történő átadására kizárólag a jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel kerülhet sor a TravelOrigo által alkalmazott titokvédelmi szabályoknak megfelelően.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

8. Az érintettek jogai

 

A TravelOrigo kiemelt figyelmet fordít rá, hogy Ügyfelei, illetve az érintettek a TravelOrigo által nyújtott szolgáltatások, termékek igénybevétele során mindenkor tisztában legyenek az őket megillető jogokkal és kötelezettségekkel az adatvédelem terén is. Az érintetteket megillető jogok: tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés, helyesbítés, törlés és elfeledtetéshez való jog, adatkezelés korlátozása, adathordozhatósághoz való jog, tiltakozáshoz való jog és Tiltakozás automatizált döntéshozatal ellen egyedi ügyekben (beleértve a profilalkotást).
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

9. Az egyéb érintett természetes személyekre vonatkozó különös rendelkezések

 

Az egyéb érintett személyek személyes adatait a TravelOrigo tipikusan az Ügyféllel megkötendő szerződések teljesítésével összefüggésben, az érintettek kifejezett, vagy vélelmezetten megadott hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulások meglétét és jogszerűségét az Ügyféllel megkötendő szerződések esetén a TravelOrigo vélelmezi – azok jogszerűségéért az Ügyfél tartozik felelősséggel –, ugyanakkor a TravelOrigo fenntartja magának a jogot, hogy ezen érintetti hozzájárulások valóságtartalmát ellenőrizze és szükség esetén ezen érintetteket közvetlenül megkeresse hozzájárulásuk meglétének ellenőrzése, vagy hozzájárulásuk megszerzése érdekében.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

10. A nem természetes személy ügyfelekhez kapcsolódó adatkezelésekre vonatkozó eltérő szabályok

 

A nem természetes személynek minősülő Ügyfelek adatainak kezelése során – lévén azok nem vagy nem kizárólagosan személyes adatok – a TravelOrigo a jelen szabályzatban az Ügyfelekre vonatkozóan leírtakat csak irányadónak tekinti, azokat a jelen Tájékoztatóban foglalt kivételekkel, csak a nem természetes személy Ügyfelek képviselői, meghatalmazottai és természetes személy tényleges tulajdonosai vonatkozásában érvényesíti.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.


11. Egyes sajátos célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezések

 

Sajátos célú adatkezelést általában valamely jogszabály tesz kötelezővé a TravelOrigo számára, mely jogszabály egyúttal meghatározza a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát. Ezen adatkezelések: a Központi Hitelinformációs Rendszerrel összefüggő, a statisztikai célú, a panaszkezeléssel összefüggő, a piac- és közvélemény-kutatáshoz, illetve reklámtevékenységhez kapcsolódó, a TravelOrigo honlapjával, al-oldalaival, illetve egyéb elektronikus alkalmazásaival összefüggő, az ügyfél-azonosítással, okiratmásolással összefüggő, a követeléskezeléssel összefüggő, a személy-és vagyonvédelemmel, illetve a titokvédelemmel összefüggő (fénykép- és videofelvétel, hangfelvétel), automatizált adatfeldolgozással hozott döntésekkel kapcsolatos adatkezelés. Ezeket a jogszabályi rendelkezéseket a TravelOrigo minden esetben betartja, illetve betartatja.
Jelen Tájékoztató, illetve a vonatkozó további belső szabályzatok csak a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazzák e jogszabályokból, illetve – amennyiben ez szükséges vagy lehetséges – kiegészítik, pontosítják alkalmazásukat a TravelOrigo és Ügyfelei illetőleg egyéb érintettek vonatkozásában.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide

 

12. A Tájékoztatóban használt legfontosabb fogalmak

 

TravelOrigo kiemeli mindazon adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat, melyek nélkülözhetetlenek a tájékoztató megértéséhez.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.

 

13. TravelOrigo tevékenységére irányadó legfontosabb jogszabályok

 

TravelOrigo a tudomására hozott vagy birtokába került személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A TravelOrigo kiemeli a teljesség igénye nélkül azon legfontosabb jogszabályokat, melyek irányadók a tevékenységéből fakadó adatkezelési műveletekre
A jelen Tájékoztató bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén – annak hatálybalépésétől – az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal értelmezendő, mely a Tájékoztató jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az érintett pont változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti.
Bővebb tájékoztatásért, kérjük, kattintson ide.Mellékletek

A tájékoztatásért, kérjük, kattintson az alábbi linkekre.
1. számú melléklet – TravelOrigo csoport tagjai
TravelOrigo csoport tagjai

• TravelOrigo Hungary Kft. (1066 Budapest, Teréz krt. 22.)
• Mediaorigo Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 74.)

A csoporttagokról részletes információk az alábbi link alatt találhatók:
https://www.TravelOrigo.com/kapcsolat-to